PrevádzkareňITC systems, s.r.o.
Partizánska 7
01701 Považská Bystrica


: +421 42 4324336
: shop@itc.sk

SídloITC SYSTEMS, s.r.o.
Partizánska 7
017 01 Považská Bystrica 1

: 36304921
: 2020111896
: SK2020111896
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, č.vložky: 11172/R

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08